GEMEENTE | Financieel

Kerkelijke bijdragen en collecten

De kerkrentmeesters zijn voor hun inkomsten geheel aangewezen op de bijdragen van de gemeenteleden. Deze bijdragen zijn als volgt te verdelen:

Kerkbalans
In de maand januari wordt de actie kerkbalans gehouden.
De opbrengst van de kerkbalans komt ten goede aan onze plaatselijke gemeente en haar werk.
Een richtlijn ter overweging hierbij: geef wat u missen kunt als uw netto jaarinkomen minder is dan € 10.000,-- en geef ten minste 3% van uw netto jaarinkomen als dit meer is dan € 10.000,--.

Collecten
Tijdens de wekelijkse erediensten wordt er gecollecteerd; de opbrengst van deze zogenaamde dankoffercollecten is bestemd voor kerkrentmeesters (68%) en diaconie (32%). Geheel bestemd voor de kerkrentmeesters zijn de extra collecten aan de uitgang, die hieronder worden genoemd:

  • maandcollecte (elke laatste zondag van de maand)
  • instandhouding eredienst
  • onderhoudsfonds
  • orgelfonds

Verder wordt er jaarlijks nog een aantal bijzondere collecten gehouden, namelijk bidstond-, paas-, dankstond- en oudejaarscollecte. Ook deze zijn bestemd voor de kerkrentmeesters. De opbrengst van de schalen op de avondmaalstafel hebben een aparte bestemming die per twee jaar op voorstel van de diaconie door de kerkenraad wordt bepaald.

Verjaardagsfonds
Jarigen van onze Hervormde Gemeente ontvangen een felicitatiebrief met een zakje voor een gift. De opbrengst van het fonds is bestemd voor de Ontmoetingsruimte ’t Voorhof. De leiding van het verjaardagsfonds berust bij de heer A.C. Slappendel, telefoon: 0180-517924.

Collectebonnen

Het is algemeen bekend dat de vaste financiële bijdragen aan de kerk aftrekbaar zijn voor loon- en inkomstenbelasting. Velen maken dan ook van deze mogelijkheid gebruik. Uw rekeningafschrift kan als betalingsbewijs dienen.
De collectebonnen zijn uitsluitend te bestellen via onderstaand rekeningnummer, onder vermelding van het aantal en de waarde van de bonnen die u wilt hebben. Er zijn collectebonnen verkrijgbaar met de volgende waarden:

KleurTotaalwaardeVerdeling
Oranje€ 10,--20 bonnen van € 0,50
Geel€ 15,--20 bonnen van € 0,75
Blauw€ 25,--20 bonnen van € 1,25

De bonnen worden bij u thuisgezorgd. Het besteladres is:

IBAN NL14 RABO 0330 4042 10, ten name van Ned.Herv.Gemeente.
Contactpersoon: de heer H.P. Riko, telefoonnummer (0180) 51 02 78

Erfstellingen en legaten

Bedenk uw kerk
De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Één van die goede doelen is de plaatselijke kerkelijke gemeente.

Waarom geld nalaten aan de kerk?

  • De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is.
  • De kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben.
  • De kerkenraad, die aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk.
  • De kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te bieden.
  • De kerk, die zich inzet voor de samenleving in haar geheel.
  • De kerkelijke gemeente, die al dan niet een monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in ons dorp of onze stad het beeld bepaalt.

Daarom de kerk!
Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat er in onze gemeente of stad een kerkgemeenschap is. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Testament
Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Als u overweegt om deze gemeente in de toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament. U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden. U kunt de kerkelijk gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Legaten
U laat de kerkelijke gemeente een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

Voorbeeldtekst van een legaat is:
"Ik legateer (eventueel met kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de ... gemeente (naam kerkelijke gemeente) te ... een bedrag in contanten groot € ...".

Erfstellingen
U benoemt de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de kerkelijke gemeente tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dat, dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.

Voorbeeldtekst van een erfstelling:
"Ik benoem tot erfgenaam voor ... deel de .. Gemeente te ..." .

Notaris
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.

Nadere Informatie
Wanneer u het belangrijk vindt om de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek geld na te laten en u wilt daarover nadere informatie, neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek.

Secretariaat:
De heer D.C. Theunisse
Telefoon: (0180) 663587

Rekeningnummers

RekeningTen name vanIBAN
KerkrentmeestersNederlands Hervormde GemeenteNL50 RABO 0333 8180 59
KerkbalansNederlands Hervormde GemeenteNL57 RABO 0333 8009 58
CollectebonnenNederlands Hervormde GemeenteNL14 RABO 0330 4042 10
DiaconieDiaconie Nederlands Hervormde GemeenteNL53 RABO 0333 8000 60
ZendingscommissieZending Nederlands Hervormde GemeenteNL23 RABO 0333 8540 47

 
Inloggen
© 2001-2019 Kerkaandelek.nl
Kerkaandelek.nl RSS feeds