Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van de lokale protestantse kerkelijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit de ouderlingen en diakenen, de predikant en de kerkrentmeesters.

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad (het moderamen), wordt gevormd door:
Ds. B.F. (Bas) Bakelaar, predikant
A.D. (Aart) de Knikker, praeses
T. (Teus) Kleijn, scriba
F. (Frans) Loeve, assessor
D.C. (Dick) Theunisse, (namens de kerkrentmeesters)
S.M. (Stéfan) van der Heijden, (namens de diaconie)

De kerkenraad bestaat uit drie afdelingen: Pastoraat, Diaconaat en Kerkrentmeesters.
 
Pastoraat Pastoraat
De pastorale zorg over de gemeente wordt uitgeoefend door de predikant en de ouderlingen. 

Ds. B.F. (Bas) Bakelaar (predikant)
J. (Ans) Borsje-Smit
M. (Rien) van der Ham
T. (Teus) Kleijn (scriba)
A.D. (Aart) de Knikker (praeses) 
F. (Frans) Loeve (assessor)
P.C. (Peter) Voogt

De pastorale zorg wordt samen met de wijkteams verleend. Zie WIJKTEAMS voor de samenstelling van de wijkteams, de indeling van de wijken en voor contact met het wijkteam (via email). 
 
Diaconaat Diaconaat
Het college van diakenen (CvD) heeft de opdracht de gemeente te helpen bij haar diaconale opdracht en haar bewust te maken van haar diaconale taak.
Het CvD bestaat uit de volgende personen:

S.M. (Stéfan) van der Heijden, voorzitter
A.A. (Arco) van den Heuvel, secretaris
R. (Ruth) Van den Heuvel - Slappendel, diaconaal ontvanger / penningmeester
A. (Anne) Hartmans
D. (Driesje) Klerk - Hofman, jeugddiaken
 
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Het werk van de kerkrentmeesters betreft het beheer van de eigendommen van de gemeente en de zorg voor het bijeenbrengen van de benodigde gelden.

Ouderling-kerkrentmeesters:
D.C. (Dick) Theunisse, voorzitter
A.R. (Arthur) Seton
M.J. (Michiel) Karels, secretaris

Kerkrentmeesters (geen lid van de kerkenraad):
C. (Commer) Korevaar 
Vacature