Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad is het bestuur van de lokale protestantse kerkelijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit de ouderlingen en diakenen, de predikant en de kerkrentmeesters.

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad (het moderamen), wordt gevormd door:
Ds. B.F. (Bas) Bakelaar, predikant
A.D. (Aart) de Knikker, praeses
J.W. (Willem) Vat, scriba
B. (Bas) Goudriaan, assessor
B. (Bas) Gijze, (namens de kerkrentmeesters)
T. (Teun) Naaktgeboren, (namens de diaconie)

De kerkenraad bestaat uit drie afdelingen: Pastoraat, Diaconaat en Kerkrentmeesters.
 
Pastoraat Pastoraat
De pastorale zorg over de gemeente wordt uitgeoefend door de predikant en de ouderlingen. 

Predikant Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
B. (Bas) Goudriaan (assessor)
P.J. (Peter) Haspels (jeugdouderling) 
K. (Klaas) Jansen 
T. (Teus) Kleijn
A.D. (Aart) de Knikker (praeses) 
F. (Frans) Loeve 
S. (Sijbrand) Reijm
T. (Ton) Rook
J.W. (Willem) Vat (scriba)
J.R. (John) Volk

De pastorale zorg wordt samen met de wijkteams verleend. Zie Wijkteams voor de samenstelling van de wijkteams en de indeling van de wijken. Contact opnemen met het wijkteam kan via Contact - Wijkteams.
 
Diaconaat Diaconaat
De diakenen hebben de opdracht de gemeente te helpen bij haar diaconale opdracht en haar bewust te maken van haar diaconale taak.

T. (Teun) Naaktgeboren, voorzitter
A. (Anne) Hartmans
A.A. (Arco) van den Heuvel, secretaris
G. (Gerrit) Jansen, jeugddiaken 
M.J. (Nico) Wisse, penningmeester 

R. (Ruth) van den Heuvel-Slappendel, diaconaal ontvanger (geen lid van de kerkenraad)
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Het werk van de kerkrentmeesters betreft het beheer van de eigendommen van de gemeente en de zorg voor het bijeenbrengen van de benodigde gelden.

Ouderling-kerkrentmeesters:
B. (Bas) Gijze, voorzitter
D.C. (Dick) Theunisse, secretaris
A.R. (Arthur) Seton

Kerkrentmeesters (geen lid van de kerkenraad):
R.A. (Rutger) Mauritz, penningmeester
W. (Willem) van der Spek
C. (Commer) Korevaar