Erfstellingen en legaten Erfstellingen en legaten
Bedenk uw kerk
De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt. Dat is begrijpelijk. Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten. Één van die goede doelen is de plaatselijke kerkelijke gemeente. 

Waarom geld nalaten aan de kerk?
  • De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het Evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is.
  • De kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben.
  • De kerkenraad, die aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk.
  • De kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te bieden.
  • De kerk, die zich inzet voor de samenleving in haar geheel.
  • De kerkelijke gemeente, die al dan niet een monumentaal kerkgebouw onderhoudt, dat in ons dorp of onze stad het beeld bepaalt.
Daarom de kerk!
Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat er in onze gemeente of stad een kerkgemeenschap is. Een kerkgemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. 

Testament
Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de plaatselijke kerkelijke gemeente. Als u overweegt om deze gemeente in de toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament. U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de kerkelijke gemeente als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden. U kunt de kerkelijk gemeente op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling. 

Legaten
U laat de kerkelijke gemeente een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij. 

Voorbeeldtekst van een legaat is:
"Ik legateer (eventueel met kosten) en uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden aan de ... gemeente (naam kerkelijke gemeente) te ... een bedrag in contanten groot € ...". 

Erfstellingen
U benoemt de kerkelijke gemeente als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de kerkelijke gemeente tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dat, dat de kerkelijke gemeente, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft. 

Voorbeeldtekst van een erfstelling:
"Ik benoem tot erfgenaam voor ... deel de .. Gemeente te ..." . 

Notaris
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.
 
Nadere Informatie
Wanneer u het belangrijk vindt om de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek geld na te laten en u wilt daarover nadere informatie, neem dan contact op met het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek.

Secretariaat:
D.C. (Dick) Theunisse
0180-663587 
 
terug