Kerkelijke bijdragen en collecten Kerkelijke bijdragen en collecten

De kerkrentmeesters zijn voor hun inkomsten geheel aangewezen op de bijdragen van de gemeenteleden. Deze bijdragen zijn als volgt te verdelen:


Kerkbalans
In de maand januari wordt de actie kerkbalans gehouden.
De opbrengst van de kerkbalans komt ten goede aan onze plaatselijke gemeente en haar werk.
Een richtlijn ter overweging hierbij: geef wat u missen kunt als uw netto jaarinkomen minder is dan € 10.000,- en geef ten minste 3% van uw netto jaarinkomen als dit meer is dan € 10.000,-.

Voor meer informatie over de actie kerkbalans kunt u contact opnemen met de kerkrentmeesters, e-mail. Het rekeningnummer voor de actie kerkbalans is NL57 RABO 0333800958 t.n.v. Nederlands Hervormde Gemeente.
Contact: Kerkrentmeesters
e-mail


Collecten
Tijdens de wekelijkse erediensten wordt er gecollecteerd; de opbrengst van deze zogenaamde dankoffercollecten is bestemd voor kerkrentmeesters of diaconie. Ongeveer één zondag per maand (13x per jaar) is deze dankoffercollecte bestemd voor de diaconie en de overige zondagen is deze bestemd voor de kerkrentmeesters.
Geheel bestemd voor de kerkrentmeesters zijn de volgende extra collecten aan de uitgang:
- maandcollecte (elke laatste zondag van de maand)
- instandhouding eredienst
- onderhoudsfonds
- orgelfonds

Verder wordt er jaarlijks nog een aantal bijzondere collecten gehouden, namelijk bidstond-, paas-, dankstond- en oudejaarscollecte. Ook deze zijn bestemd voor de kerkrentmeesters.
De opbrengst van de schalen op de avondmaalstafel hebben een aparte bestemming die per twee jaar op voorstel van de diaconie door de kerkenraad wordt bepaald.


Verjaardagsfonds
Jarigen van onze Hervormde Gemeente ontvangen een felicitatiebrief met een zakje voor een gift. De opbrengst van het fonds is bestemd voor de Ontmoetingsruimte ’t Voorhof.
Contact:  A.C. (Ton) Slappendel,
Tel. 0180-51 79 24

terug