Dankbaar voor de koning Dankbaar voor de koning
Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing hem een lied:
God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied.
(Psalm 47: 7-8)

Sommige mensen hebben het: een grote interesse voor vorsten en koningshuizen. U weet waarschijnlijk wel dat er zelfs complete tijdschriften en tv-programma’s aan zijn gewijd. Is dat alleen nieuwsgierigheid, of de behoefte om op de wolk van glamour een beetje weg te dromen uit de harde werkelijkheid? Als we geraakt worden tijdens het kijken naar een koninklijke bruiloft of uitvaartdienst, zoals onlangs die van de Britse prins Philip, en we de liederen horen zingen, en de liturgie zich zien voltrekken, dan zou er wel eens meer aan de hand kunnen zijn dan simpelweg ontroering!

In het gedeelte waarin de Gewone Catechismus het Onze Vader uitlegt lezen we over het bovenstaande mooie dingen. Onder andere dat in het woord ‘koning’ iets groters doorklinkt. Dit omdat koningen immers regeren bij de gratie Gods. De macht en het gezag dat ze hebben, zijn hun door God gegeven. Iets wat terugkomt in de preambule van iedere Nederlandse wet: “Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau…”

De genoemde catechismus wijst er verder op dat het op die manier verleende koningschap meteen ook een ijkpunt heeft: hoe iemand koning is, wordt in de Bijbel afgemeten aan hoe God koning is. Hoe is God dan koning? Nou, dat doet me denken aan het zinnetje waarmee wijlen Lady Di door het leven ging. Zij werd gezien als een ‘Queen of Hearts’. En laat dat nu precies de manier zijn waarop koning Jezus Christus werkt! Hij heerst niet met kracht of geweld, maar verovert ons hart van binnenuit, door zijn Geest.

Het zou dus best wel eens zo kunnen zijn dat er in ons allemaal nog iets is overgebleven, een restant van ontzag, eerbied en dankbaarheid, als we naar aardse vorsten en heersers kijken. Het zou namelijk heel goed kunnen zijn dat die aardse heersers, ondanks al hun fouten en gebreken, door alles heen toch verwijzen naar de hoogste macht van wie zij hun gezag hebben gekregen. Dat we op zulke momenten in ons hart beseffen dat we ten diepste geregeerd worden door onze Vader in de hemel. Op zulke momenten mag je dankbaar naar boven kijken, naar hem die koning is van heel de aarde, en er in je hart, in stilte, nog wel aan toevoegen: “Heer, ik weet, geloof, vertrouw erop, dat u volmaakt rechtvaardig bent en het beste met uw onderdanen voor hebt. Wat fijn dat u ons wilt regeren. Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde!”

Zingt de schoonste stof, zingt des Konings lof
met een zuiv’ren galm, met een blijden psalm:
Hij, de Vorst der aard’, is die hulde waard
. (Psalm 47: 3b)
 
Ds. B.F. (Bas) Bakelaar
mei 2021
terug