ANBI Gemeente ANBI Gemeente

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Krimpen aan de Lek
Telefoonnummer:  
RSIN/Fiscaal nummer:            002 632 706
Website adres: www.kerkaandelek.nl
E-mail: scriba@kerkaandelek.nl
Adres: Dorpsstraat 1
Postcode: 2931 AD
Plaats: Krimpen aan de Lek


De Hervormde Gemeente te Krimpen aan de Lek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten".

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Krimpen aan de Lek.
 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 1 predikant en 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).
 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan

Op deze website vindt u het beleidsplan 2017-2021 van onze gemeente. Per kerkenraadsbesluit heeft de kerkenraad aangegeven dat dit beleidsplan ook van toepassing is op 2022 zolang er nog geen nieuw beleidsplan is gepubliceerd op deze website.


E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de gemeente in 2014 hebben plaatsgevonden zijn:

  • de wekelijkse kerkdiensten;
  • kerkdiensten tijdens de christelijke feestdagen, bid -en dankdag en oud -en nieuwjaarsdag;
  • gemeentedag;
  • verschillende activiteiten specifiek gericht op de jeugd zoals jeugdclubs en cathechese;
  • verscheidene activiteiten gericht op volwassenen zoals gebedskring en bijbelkring


G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

 

Begroting

 

Rekening

 

Rekening

 

2022

2021

2020

Opbrengsten en Baten

 

 

 

 

 

Opbrengsten onroerende zaken

12.200

8.312

9.808

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

0

-477

1.349

Bijdragen van leden en anderen

160.000

 

154.957

 

151.870

Totaal baten A

172.200

162.792

163.027

Uitgaven en Kosten

 

 

 

 

 

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

46.400

36.723

37.019

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

35.342

38.042

35.342

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

104.828

96.915

100.481

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

5.650

3.127

20.738

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

9.200

9.100

8.853

Salarissen en vergoedingen

16.500

15.488

15.945

Kosten beheer, administratie en archief

9.800

6.806

9.351

Rentelasten/bankkosten

1.200

 

1.463

 

1.178

Totaal lasten A

228.920

207.664

228.907

Operationeel resultaat (A)

 

 

 

 

 

-56.720

-44.872

-65.880

Incidentele baten en lasten

 

 

 

 

 

Incidentele baten

-

56.099

104.590

Incidentele lasten

-

 

-

 

-

Incidentele baten en lasten (B)

-

56.099

104.590

Resultaat verslagjaar (A+B)

 

 

 

 

 

-56.720

11.227

38.710

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

 

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

15.397

17.006

90.642

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

11.848

11.848

246.171

Toevoegingen bestemmingsreserves

-

-56.099

-104.590

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-

 

-

 

-

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

27.245

-27.245

232.223

Resultaat naar Algemene reserve (D)

 

 

 

 

 

-29.475

-16.018

270.933Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze gemeente heeft ook nog enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 

terug