ANBI Diaconie ANBI Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde Gemeente te Krimpen aan de Lek
Telefoonnummer:  
RSIN/Fiscaal nummer: 824 120 401
Website adres: www.kerkaandelek.nl
E-mail: diakonie@kerkaandelek.nl
Adres: Dorpsstraat 1
Postcode: 2931 AD
Plaats: Krimpen aan de Lek


De Hervormde Gemeente te Krimpen aan de Lek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten".

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Krimpen aan de Lek.
 

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 1 predikant en 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).
 

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link (zoek op beleidsplan 2021-2025 "de toekomst open tegemoet").

De diaconie heeft uiteraard geen winstoogmerk. Omdat acute hulpverlening een grillig verloop kent, wordt zo mogelijk een buffer aangehouden.
 

E. Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers - indien aanwezig - is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

De dankoffer-collecte (aandeel diaconie 32%) tijdens de diensten is de voornaamste inkomstenbron voor de diaconie. Daarnaast zijn er de 'door te zenden collectes' voor een landelijk of wereldwijd doel. Naast verplichte afdrachten aan de landelijke kerk zijn geldmiddelen aangewend voor de Hervormde Vrouwendienst (HVD), ouderenwerk (CSA), bloemengroet, kerstpakketten voor minderbedeelden en giften aan een twintigtal diaconale instellingen.
 

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) in 2024 sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting 2024 in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

De voornaamste bestedingen die voor 2024 begroot zijn betreffen: diaconaal quotum, bloemengroet, individuele ondersteuning, bezoekwerk en giften aan diaconale instellingen. Verder wordt geld besteed voor het 'project Albanië ', waarvoor aparte collectes worden gehouden.
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in 2023. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Baten en Lasten diaconie
  begroting rekening rekening
  2024 2023 2022

OPBRENGSTEN EN BATEN
 
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €           900    €           636    €            19 
Bijdragen van leden en anderen  €        7.478  €      17.454  €       9.243
Door te zenden collecten en giften  €        5.330  €      17.039  €     15.906
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen                   -               791                  -
Totaal baten A  €      13.708  €      35.920  €     25.167

UITGAVEN EN KOSTEN
 
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €        1.040  €        1.042  €          972
Kosten beheer, administratie en archief  €           200  €           125  €          180
Rentelasten/bankkosten  €           241  €           260  €          213
Diaconaal werk plaatselijk  €        2.925  €      11.684  €       3.580
Diaconaal werk regionaal/landelijk  €        1.684  €        2.747  €       2.794
Diaconaal werk wereldwijd  €        2.683  €        3.706  €       3.898
Afdrachten door te zenden collecten en giften  €        5.330  €      17.039  €     15.906
Totaal lasten A  €      14.103  €      36.603  €     27.544
       
Operationeel resultaat (A)  €          -395  €          -683  €     -2.376
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten €        4.165 €        4.165 €       4.165
Incidentele lasten €               - €               - €               -
Incidentele baten en lasten (B) €        4.165 €        4.165 €       4.165
       
Resultaat verslagjaar (A+B) €        3.770 €        3.482 €       1.789
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves €               - €               - €               -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen €               - €               - €               -
Toevoegingen bestemmingsreserves €               - €               - €               -
Toevoegingen bestemmingsfondsen €               - €               - €               -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) €               - €               - €               -
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) €        3.770 €        3.482 €       1.789Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Onze gemeente heeft ook nog enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

terug