Goede Vrijdag: Viering Heilig Avondmaal Goede Vrijdag: Viering Heilig Avondmaal
LITURGIE 10 april 2020 (Goede Vrijdag / viering Heilig Avondmaal)
 
 • Pianospel
 • Mededelingen
 • Intochtslied: Psalm 22: 1 (OB): ‘Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij’
 • Stil gebed
 • Onze hulp en groet
 • Zingen van het tweede lied: Psalm 22: 2 en 3 (OB): ‘‘k Erken nochtans, Gij, Gij zijt heilig, HEER’’
 • Gebed
 • Schriftlezing (HSV): 1) Exodus 12: 21-28; 2) Johannes 2: 1-4; 3) Johannes 19: 16b-33
 • Zingen voor de preek: Gezang 147: 1, 2 en 3 (WK): ‘Is dat, is dat mijn Koning?’
 • Preek over het thema: ‘Let op de titel’, n.a.v. Johannes 19: 19
 • Zingen na de preek: Gezang 140: 1, 2, 6, 7 en 8 (WK): ‘Als ik in gedachten sta’
 • Collectemoment: afkondiging van de collectedoelen door een diaken. 
 • Lezing van het Avondmaalsformulier
 • Zingen tijdens de toebereiding van de tafel: Psalm 51: 4 (WK): ‘Voltrek de reiniging en raak mij aan met bloed en hysop, dan ben ik genezen’
 • Zingen tijdens het toegaan aan de tafel: Psalm 51: 5 (WK): ‘Schep in mij, God, een hart dat leeft in ‘t licht’
 • Zingen aan tafel: Psalm 23a: 4 en 5: ‘De HEER is mijn Herder!’
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: Gezang 149: 1, 3 en 5 (WK): ‘Jezus, leven van ons leven’
 • Pianospel

COLLECTEN:

Hieronder volgen de rekeningnummers voor het geval u een bijdrage wilt leveren aan de collecten van 10 april: 
 • Uw bijdrage aan de collecte Dankoffer voor kerk en diaconie, kunt u overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0333818059 t.n.v. Nederlands Hervormde Gemeente, o.v.v. 'dankoffer' .
 • Uw bijdrage aan de collecte voor de Instandhouding Eredienst, kunt u overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0333818059 t.n.v. Nederlands Hervormde Gemeente, o.v.v. 'instandhouding eredienst' .
 • Uw bijdrage aan de Avondmaalscollecte, bestemd voor de voedselbank, kunt u overmaken op rekeningnummer NL53 RABO 0333800060 t.n.v. Diaconie Nederlands Hervormde Gemeente, o.v.v. 'voedselbank'.
terug